top of page
  • Writer's pictureAdmin

Tăng Trưởng Thuộc Linh Xảy Ra Nhờ Ân Điển, Không Phải Việc Lành“Vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy.” (Hê-bơ-rơ 13:9b BTT)Đức Chúa Trời yêu bạn ngay trong hiện trạng bản thân bạn, nhưng Ngài yêu bạn quá nhiều nên không để bạn tiếp tục lối sống hiện tại. Đây là một trong những sự thật đem lại an ủi về Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể đặt nền tảng cho sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta. Ân điển của Đức Chúa Trời không phải chỉ cứu chúng ta khỏi hậu quả của tội lỗi mình. Nó còn bắt đầu uốn nắn chúng ta theo hình ảnh của Chúa Jesus. Một số người chấp nhận ân điển của Đức Chúa Trời khi Ngài cứu họ, nhưng rồi tìm cách tăng trưởng đời sống Cơ-đốc nhân bằng sức riêng của mình. Kinh Thánh cho biết điều đó không thể xảy ra: “Vì lòng nhờ ân điển được vững bền, ấy là tốt, chớ không phải nhờ đồ ăn, là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy” (Hê-bơ-rơ 13:9b BTT). Ân điển Chúa giúp bạn trở thành con người lý tưởng mà bạn thật sự muốn – tức là con người mà Đức Chúa Trời muốn bạn trở thành. Nó uốn nắn và định hình lại con người bạn. Kinh Thánh gọi đây là thánh hóa. Kinh Thánh cũng nói trong Giê-rê-mi rằng Đức Chúa Trời là thợ gốm và chúng ta là đất sét. Ngài đặt chúng ta trên bánh xe thợ gốm. Bất hạnh là khi Ngài uốn nắn chúng ta, chúng thường có thói quen nhảy xuống khỏi bánh xe thợ gốm và nói với Ngài: “Cảm ơn Chúa, nhưng con nghĩ rằng con sẽ tự lo cho mình. Con sẽ tự uốn nắn mình trở thành cái đúng đắn.” Đó là lúc chúng ta làm hỏng sự trưởng thành thuộc linh của mình. Một trong những vấn đề lớn nhất trong Cơ-đốc giáo là thường thường người ta bắt đầu bằng cách tập trung vào một mối quan hệ với Chúa nhưng sau đó lại chuyển qua một danh sách các luật lệ. Họ bắt đầu bằng lòng yêu mến Chúa nhưng sau đó ngã lại vào hội chứng tôn giáo gồm nghi lễ và quy luật.

Nếu đó không phải là cách để sống một đời sống Cơ-đốc nhân, thì cách sống đúng là gì? Kinh Thánh dạy rằng: “Anh em đã nhận Chúa Jesus Christ thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy.” (Cô-lô-se 2:6 BTT)


Nguồn: Rick Warren

2 views0 comments

Comments


bottom of page