top of page

MINISTRY DEPARTMENTS

Team leaders and members are equipped and empowered to help live out our mission, vision, and core values with specific responsibilities framed by Vietnamese Alliance Church at Global Missions Vision. We have many ministries where our church serves, and we also provide ways people can have a part in serving others. Please contact us for more information.

Cộng đồng đức tin được trang bị, sai phái để thực hiện khải tượng, sứ mạng và mục đích từ Thiên Chúa. Hội Thánh với nhiều mục vụ đa dạng. Các bạn sẽ khám phá được ân tứ và năng khiếu của chính mình và sẽ được trau dồi trong môi trường lạc quan. Ban lãnh đạo sẽ cung cấp phương pháp và khích lệ tất cả cùng tham gia phục vụ. Hãy liên kết với nhau để Chúa sử dụng ân tứ, năng khiếu và những giai đoạn cuộc đời bạn!

Working Silhouettes.webp
Pastoral Ministry
Ban Mục Vụ

The children’s ministry helps those in our care to know God’s love and grow to become like His Son, Jesus Christ, and to fill children’s minds with the Word of God and establish in children habits of godly living ad a daily lifestyle.

Trang bị, huấn luyện những nhân sự về lời Chúa để áp dụng và thực hiện công bố Phúc Âm; cam kết trở nên chứng nhân để chia xẻ tin mừng về ân sủng Đấng Christ đến với người khác.

Ban Tho Phuong.webp
Worship Ministry
Mục Vụ Thờ Phượng

We are a community of people who work toward improving our effectiveness at leading worship and as disciples of the Lord Jesus. We desire to reflect the likeness of Jesus through the personal worship, prayer, study, fellowship, words, and actions each day.

Những môn đệ của Chúa Jesus luôn ưu tiên sự thờ phượng và hướng hội chúng đến với Chúa.  Mong muốn bày tỏ hình ảnh  Chúa Giê-xu trong sự ngợi khen, cầu nguyện, học tập, liên kết với anh em.

Evangelical Campuchia.webp
Inter Evangelical Ministry
Mục Vụ Truyền Giáo

To glorify God by making and maturing disciples of Jesus Christ to empower ministries. We are messengers, having a mission and announcing the message. Sending out to transformation of the world with the gospel, empowered by the Holy Spirit, bringing hope and restoration to a hurting world.

Tôn vinh Thiên Chúa qua sự học hỏi và trưởng thành trong Chúa Giê-xu để phục vụ. Chúng tôi là những sứ giả, đang nắm lấy một sứ mạng, công bố một sứ điệp và được sai phái để biến đổi thế giới bởi lời sự sống qua quyền phép Thánh Linh.

Educational group.webp
Education Ministry
Mục Vụ Giáo Dục

The Christian Education Ministry is comprehensive, and multifaceted, inclusive of disciples of all ages. It offers opportunities for Bible study and spiritual growth through the identification and development of one's spiritual gifts, talents, and interests.

Công việc dạy và học  bao gồm nhiều lĩnh vực của con dân Chúa với mọi lứa tuổi. Nó mang đến cơ hội nghiên cứu lời Chúa và áp dụng để đời sống tâm linh tăng trưởng qua việc nhận định và phát triển các ân tứ thuộc linh.

Small Group.webp
Small Group Ministry
Mục Vụ Nhóm Nhỏ

God has called us to reach out in Global Missions Vision by providing caring structures for families, celebrating diversity in worship, forming small caring groups, helping each other, and growing knowledge of spiritual gifts.

Với sự đa dạng trong thờ phượng, Chúa đã kêu gọi chúng tôi tại Global Missions Vision tổ chức những nhóm nhỏ để chăm sóc  gia đình cơ đốc, giúp đỡ nhau và trưởng thành sự thông biết Chúa.

Kid Ministry_JPG.webp
Children's Ministry
Mục Vụ Thiếu Nhi

The children’s ministry helps those in our care to know God’s love and grow to become like His Son, Jesus Christ, and to fill children’s minds with the Word of God and establish in children habits of godly living ad a daily lifestyle.

Hướng dẫn các cháu biết Chúa, yêu Chúa và phát triển để trở nên giống như Chúa Giê-xu. Thông qua lời Chúa được được dạy dỗ để thiết lập thói quen tốt trong đời sống tin kính mỗi ngày.

Youth Group.webp
Second Generation Ministry
Mục Vụ Tiếng Anh

Second Generation Fellowship is links of generations that exists to bring people to Jesus and make disciples in Christ like maturity, equipping the next generation for life mission in the world to magnify God’s name.

Cùng  liên kết để đưa nhiều người đến với Chúa và môn đệ hóa trở nên môn đồ trưởng thành, trang bị cho thế hệ  kế tiếp với sứ mạng của Chúa trong cuộc sống.

Online campus ministry.webp
Online Campus Ministry
Liên Kết Trực Tuyến

Church Online at Vietnamese Church is a global Christian community experiencing God and connecting with one another. You have found a place to encounter God anywhere in the world. This is an opportunity to build relationships with people around the globe.

Một cộng đồng con dân Chúa trên toàn thế giới đã kinh nghiệm được sự gặp gỡ Chúa. Bạn đã tìm thấy một nơi để bước vào sự hiện diện Chúa ở bất cứ đâu. Đây là một cơ hội để xây dựng mối quan hệ với mọi người trên toàn thế giới!

Nurse Taking Notes.webp
Agape  Ministry
Ban Giúp Đỡ

We fill our heart with God’s love, expressing love to helping others. The more we give the more we receive, and we want to help others by bringing hope, love, and purpose through knowing Christ.

Được ban cho bởi tình yêu Thiên Chúa. Gieo nhiều, gặt nhiều. Chúng tôi ước ao giúp đỡ anh em,  mang đến hy vọng, tình yêu và mục đích bởi tình yêu của Chúa Giê-xu.

Men Group1.webp
Men’s Ministry
Ban Nam Giới

The Men’s Group of Vietnamese Alliance Church in Global Missions Vision exists to develop Biblically-grounded men of faith who lead their families in worship and explore the Word of God, building positive relationships and reaching out to men in the community with the Gospel.

Những người nam với đức tin trên lời Chúa để dẫn dắt gia đình trong sự thờ phượng và khám phá Lời Chúa, xây dựng mối quan hệ tích cực và liên kết với những người nam trong cộng đồng để chia xẻ Tin Mừng.

Women ministry.webp
Women's Ministry
Ban Nữ Giới

The Women’s Group exists to Encourage women to know and follow Jesus Christ in their daily lives, equipping women to grow in relationship with Christ, with one another, and empowering women to serve and reach others for Christ locally and globally.

Tồn tại để khuyến khích chị em  biết và theo Chúa Jesus Christ trong cuộc sống mỗi ngày, trang bị cho phụ nữ có đời sống sâu nhiệm trong Chúa Giê-xu, và nắm tay cùng phục vụ và làm chứng cho thân hữu  tại địa phương.

Student Ministry_2.webp
Student's Ministry
Mục Vụ Sinh Viên

To engage students join to worship God and make a relationship with God and other; to equip them to grow in their faith in Jesus Christ; to enjoy and share God’s love.

Để thu hút học sinh tham gia thờ phượng  và tạo mối liên hệ với Chúa và người khác; trang bị lời Chúa để tăng trưởng đức tin và mạnh dạn chia xẻ tình yêu Thiên Chúa.

Christian Business3.webp
Christian Business Ministry
Mục Vụ Doanh Nhân Cơ Đốc

God blesses us every day. We are here to help each other to be great in business experience for the purpose of impacting people for eternity and all we do in and through the business honors Him.

Nâng đỡ nhau trở nên kết quả trong kinh nghiệm kinh doanh. Qua việc quản lý cùng hướng đến mục đích quan trọng Chúa mong muốn mỗi người cùng làm vinh hiển danh Chúa trong lĩnh vực làm lợi các ta lâng Chúa giao.

Food Coordinator1.webp
Food Coordinator
Ban Ẩm Thực

Prepares and coordinates the preparation of main entrees or plans and prepares all food and drink when the church has scheduled events.

Lập kế hoạch, chuẩn bị và điều phối  thúc ăn và thức uống khi Hội Thánh có các sự kiện theo lịch trình.

Worship Minstry Back.webp
Church Choirs
Ban Tôn Vinh

Visitation Groups are a ministry based on knowing people matter to both God and to others. Visiting someone lets them know you care. Someone needing encouragement, comfort, or a sense of belonging would benefit from a visit.

Hãy đến! tôn vinh Thiên Chúa bằng cách tận dụng những ân tứ để ngợi khen Chúa qua những bài nhạc thánh. Cùng nhau hát bằng trái tim dâng lên Chúa và chạm đến tấm lòng của những thân hữu và hội chúng.

Techic Team4_5.webp
Technology Team
Ban Kỹ Thuật

Help those having technical issues watching the service or those who just can’t navigate the Online Campus page correctly. If you are technically inclined, this is the right serving role for you. The online community will be grateful for your time.

Giúp những người gặp sự cố kỹ thuật khi tham gia thờ phượng trực tuyến. Nếu bạn thiên về kỹ thuật, đây là vai trò phục vụ phù hợp với bạn. Hội Thánh và Cộng đồng trực tuyến sẽ biết ơn thời gian của bạn.

sound system.webp
Sound Team
Ban Âm Thanh

Our job is to have a heart for God, an ear for sound. Preparing and controlling the sound system for serving and meeting the needs of the church.

Những tấm lòng, những lỗ tai phục vụ  Chúa trong  âm thanh. Chuẩn bị và kiểm soát hệ thống âm thanh để phục vụ trong sự thờ phượng và đáp ứng nhu cầu của Hội Thánh trong các sự kiện.

Light Control2.webp
Light Team
Ban Ánh Sáng

“You are the light of the world.” Lighting is both a necessity and an enhancement to the overall atmosphere. In lighting operations, a person can continue to expand reach and impact for Christ in various ways.

Bạn là ánh sáng của thế gian. Ánh sáng  là sự cần thiết vừa là sự quan trong không gian thờ phượng. Trong các lĩnh vực chiếu sáng, bạn có thể tiếp tục mở rộng phạm vi và ảnh hưởng trong thờ phượng Chúa bằng năng khiếu Chúa ban cho.

Camera.webp
Photography Team
Ban Chụp Hình

God created us in his own image. Photography ministry takes pictures that record the image of children of God. Pictures remind us about God’s love for people and all creation. Pictures can help people apply the gospel in their physical and spiritual daily life.

Thiên Chúa tạo ra chúng ta trong hình ảnh của Ngài. Bạn sẽ ghi lại hình ảnh của con cái Chúa. Hình ảnh nhắc nhở chúng ta về tình yêu Thiên Chúa và có thể giúp mọi người áp dụng phúc âm trong cuộc sống hàng ngày về thể chất,  tinh thần và niềm tin.

Record Movie 4.webp
Recording Movie
Ban Quay Phim

“God will render to every man according to his works.” Everything we do on earth, every second in every place is kept in heaven like movie. Videos help record and archive activities of the church through motion.

Thiên Chúa sẽ xét đoán mọi người tùy theo công việc của mỗi người. Mọi thứ chúng ta làm trên trái đất, mỗi giây ở mọi nơi đều được giữ trên thiên đàng giống như bộ phim. Công việc ghi lại và lưu xuất các hoạt động của Hội Thánh qua những hình ảnh chuyển động.

Editing a Movie.webp
Movie Editor
Chỉnh Sửa Phim

Edits videos with trim, crop, zoom, cut, and splitting skills and exports to Church’s web, YouTube, Facebook.

Chỉnh sửa video với các kỹ năng cắt, lồng chữ, hoàn thiện và đưa vào trang mạng Hội Thánh và mạng xã hội: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram.

Video Camera.webp
Live Stream
Ban Phát Hình Trực Tiếp

To publish the messages during the Church service in video and audio formats connects to Christians as members of the one Body of Christ and introduce individuals to Jesus Christ as the Savior.

Chuyển tải trực tiếp những buổi thờ phượng của Hội Thánh  dưới các định dạng video và âm thanh để kết nối với các tín hữu trong  Thân thể Đấng Christ và giới thiệu đến các thân hữu về hoạt động Hội Thánh.

Growing Plants.webp
Organic Produce
Thực Phẩm Tự Nhiên

God made everything and saw it was good, but the world has been damaged in ways that affect every living thing. The Organic Vegetable group will help us have a safer and healthier perspective. Join us to grow organic food and have fundraising events for Church Events.

Chúa tạo dựng mọi thứ đều tốt lành, nhưng thế giới đã bị hủy hoại và ảnh hưởng đến mọi sinh vật. Sản phẩm được trồng sẽ giúp chúng ta có thực phẩm an toàn và lành mạnh hơn. Cùng nhau tham gia tạo ra rau quả thuần túy để bảo đảm sức khỏe.

interperter Ministry.webp
Translator Team
Ban Thông Dịch

Translate from English to Vietnamese and Vietnam to English. Help the Church’s members and visitors so they can understand the message and participate fully in the Church’s activities.

Thông dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt hay tiếng Việt sang tiếng Anh. Giúp đỡ các thành viên và thân hữu để họ có thể hiểu sứ điệp và những sinh hoạt Hội Thánh.

Spirit Growth Class 2.webp
Spiritual Growth Class
Tăng Trưởng Tâm Linh

God changes us in the process of growing in our spiritual formation affecting the way we live. We learn and apply to grow spiritual ideas each day and continue to become more like Jesus though studying God’s Word.

Thiên Chúa biến đổi chúng ta trong quá trình tăng trưởng và  hình thành đời sống tâm linh trong phương cách sống. Chúng tôi học hỏi và áp dụng để tăng trưởng tâm linh mỗi ngày và tiếp tục trở nên giống Chúa Giê-xu hơn qua học lời Chúa.

SEAN.webp
SEAN Class
Thần Học Mở Rộng

STUDY BY EXTENSION FOR ALL NATIONS class to help the people of God in and for: Evangelism, Discipleship, Leadership, Ministry, Mission, and Church-planting.

Chương Trình Giáo Dục Thần Học Mở Rộng giúp đỡ dân Chúa gây dựng và phát triển về: Truyền giáo, môn đệ hóa, Lãnh đạo Hội Thánh, mục vụ, sứ mạng và chương trình xây dựng Hội Thánh.

Analyzing the data.webp
Data Collection
Thu Thập Dữ Liệu

Gathering and measuring information from a variety of sources enables people to send email and answer relevant questions.

Thu thập dữ liệu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để gởi thiệp mời, thư điện tử và trả lời các câu hỏi.

Zooming on Tablet.webp
Social Network
Mạng Xã Hội

Creating social media accounts and following up on Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Instagram, etc.allows sharing God’s Word, good news, and Church Events.

Tạo các tài khoản trang mạng xã hội và theo dõi trên Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, LinkedIn, Instagram. Chia xẻ những tin tức tốt lành và những sự kiện của Hội Thánh.

Open Book.webp
Language Editor
Chỉnh Sửa Văn Bản

Making revisions of Church’s documents, focusing on improving the accuracy of English or Vietnamese language, correcting errors and making words and sentences clearer, more precise, and more effective advances communication.

Chỉnh sửa các tài liệu của Hội Thánh, tập trung vào việc hoàn thiện văn bản trong tiếng Anh hoặc tiếng Việt, sửa lỗi chính tả, văn phạm,  làm cho các từ và câu rõ ràng, chính xác và hiệu quả hơn.

Setup Service.webp
Services Setup
Ban Chuẩn Bị

Simply prepare for church services by arranging chairs, lights, stage, and instruments helps create an inviting and effective environment.

Công việc chuẩn bị cho các buổi thờ phượng của Hội Thánh bằng cách sắp xếp ghế, đèn, bục giảng giúp tạo ra một môi trường tốt để thờ phượng Chúa.

Cricket Stadium.webp
Tổ Chức Truyền Giảng
Tổ Chức Truyền Giảng

To prepare facilities and place  to organize evangelism and  proclaim the good news of Jesus Christ, through events and media.

Chuẩn bị cơ sở, phương tiện và địa điểm tổ chức truyền giảng và công bố tin mừng về Chúa Giê-xu, thông qua các sự kiện và phương tiện truyền thông.

Designer.webp
Office Support Ministry
Hỗ Trợ Văn Phòng

We love greeting visitors, to check email & respond it, answering phone calls, providing information to people, working with data. We have a lot of fun.

Chúng tôi ước muốn những mối liên hệ tốt đẹp, cùng kiểm tra và hồi đáp thư,  trả lời các cuộc gọi điện thoại, cung cấp thông tin cho mọi người. Đến với chúng tôi để cùng có được nhiều niềm vui.

bottom of page