top of page

GLOBAL MISSIONS VISION

HỘI KHẢI TƯỢNG TOÀN CẦU

PURPOSE
Mục đích
We exist to glorify God in daily life and want to know God through a personal relationship with Jesus, to provide a peaceful community where you find the happiness with others through trusting in Jesus Christ.
Hiện hữu để làm vinh hiển danh Chúa trong đời sống mỗi ngày.  Cung ứng một cộng đồng thân thiện, nơi bạn tìm thấy hạnh phúc với người khác qua niềm tin trong Đấng Christ.
Above the Clouds
Singapore
PURPOSE
Mục đích
We exist to glorify God in daily life and want to know God through a personal relationship with Jesus, to provide a peaceful community where you find the happiness with others through trusting in Jesus Christ.
Hiện hữu để làm vinh hiển danh Chúa trong đời sống mỗi ngày.  Cung ứng một cộng đồng thân thiện, nơi bạn tìm thấy hạnh phúc với người khác qua niềm tin trong Đấng Christ.
Prayer Group.webp
VISION
Khải tượng
To build a great Godly community through sharing the gospel. Bring people to Jesus Christ in the process of knowing the fullness of a life with Christ, to develop, equip, send out  for restoring and healing in the world.
Xây dựng một cộng đồng đức tin lớn mạnh; đem mọi người đến với sự cứu rỗi qua tiến trình tin nhận Chúa, để phát triển, trang bị, được sai phái để phục hồi và chữa lành thế giới.
World Peace.webp
MISIONS
Sứ mệnh
Each of us is minister. We are messengers, have missions, and pronounce a message of God. We aim to build a healthy Church and to be witnesses of Christ’s Kingdom from Vietnam to the ends of the earth.
Mỗi Cơ-đốc-nhân là một sứ giả, đang nắm lấy một sứ mệnh và công bố cho thế gian sứ điệp. Là nhân chứng sống động của Đấng Christ cho dân tộc Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.
Sunset Concert

CONFERENCE & MAJOR EVENTS

Upcoming Events - Sự kiện sắp tới

VISION BULLETIN