• Admin

Truyền giáo đường phố với thông điệp ‘Jêsus - Đấng giải cứu' bị người biểu tình tấn công