• Admin

Trung Quốc: Cơ Đốc nhân từ bỏ đức tin hay mất trợ cấp COVID-19?

GlobalMissionsVision.com - Chính phủ Trung Quốc tiếp tục đàn áp Cơ Đốc nhân bằng cách ép buộc các gia đình nghèo phải chọn từ bỏ đức tin hoặc mất đi phúc lợi xã hội.