• Admin

Tin lành đến Việt Nam và bạn được cứu!

GlobalMissionsVision.com - Thấm thoát hơn một thế kỷ (1911-2020), Tin Lành đã đến Việt nam qua nhiều giai đoạn lịch sử với những bách hại, khó khăn, vui mừng và cũng đầy nước mắt.