• Admin

Ở Trong Đấng Christ

“Vậy những ai ở trong Đấng Christ thì ấy là một tạo vật mới, những sự cũ đã qua đi và này mọi sự đều trở nên mới.”2 Cô-rinh-tô 5:17